Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård

Ulrika Sandén
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 9789176788240
Antal:
-
1
+
527 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Det är av största vikt att patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och för att de uppgifter som hon lämnar om sig själv kommer att hemlighållas. En patient som inte känner ett sådant  förtroende kan välja att inte berätta allt. Vissa personer kanske till  och med undviker att söka vård av rädsla för att uppgifter om dem kan komma att spridas till utomstående. Ett bristande skydd för integritetskänsliga uppgifter kan i förlängningen leda till att medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården minskar eller rent av försvinner. Skyddet för patientens personliga integritet är således av grundläggande betydelse inom området hälso- och sjukvård.

Reglerna om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård samt om tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård syftar till att utgöra ett skydd för patientens personliga integritet. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och analysera lagstiftarens intentioner med och den rättsliga konstruktionen av dessa regler ur patientens integritetsperspektiv. I denna avhandling diskuteras konstruktionen av patientens integritetsskydd, förutsättningarna för genombrott i integritetsskyddet, patientens integritetsskydd gentemot närstående samt centrala begrepp som till exempel hälso- och sjukvård, hälso och sjukvårdspersonal, tystnadsplikt och sekretess. Även de skillnader som finns mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård diskuteras. Analysen visar bland annat att konstruktionen av regelverket inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner att regleringen av integritetsskyddet ska tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den personliga integriteten.

Analysen visar också att lagstiftarens intentioner att integritetsskyddet ska vara lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård inte syns i regelverket.

Akademisk avhandling.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker