Fördjupad dialog

0376

En studie av Skatteverkets arbetsform fördjupad dialog ur ett svenskt offentligrättsligt perspektiv

Anna-Maria Hambre

Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370376
Sidor : 190
Ämnesområde :

286 kr Porto/frakt tillkommer

I syfte att motverka aggressiv skatteplanering har, under det senaste decenniet, arbetsmodeller baserade på OECD:s co-operative compliance införts i skatteförvaltningars verksamhet i flertalet länder världen över. År 2011 introducerades arbetsformen i Sverige av Skatteverket genom fördjupad samverkan, som sedan år 2014 går under benämningen fördjupad dialog.

I den här boken analyseras fördjupad dialog ur ett svenskt offentligrättsligt perspektiv. Inledningsvis görs en förvaltningsrättslig undersökning av hur fördjupad dialog kan kategoriseras – är det faktiskt handlande, ärendehandläggning eller myndighetsutövning? Därefter utreds om fördjupad dialog kan anses utgöra en del av den i förvaltningslagen lagstadgade serviceskyldigheten.

I bokens fortsatta del analyseras fördjupad dialog utifrån de för svenska förvaltningsmyndigheter grundläggande principerna legalitetsprincipen, likhetsprincipen och offentlighetsprincipen. Vad gäller legalitetsprincipen undersöks fördjupad dialog i förhållande dels till dess föreskriftkrav och dels utifrån frågan om normgivningskompetens. Undersökningen avseende likhetsprincipen omfattar frågan om fördjupad dialog innebär olikbehandling och om sådan
olikbehandling kan anses sakligt motiverad. Vad gäller offentlighetsprincipen är fokus för analysen sekretesskyddet för de uppgifter som förekommer i fördjupad dialog.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk