Fostrar skolan goda medborgare?

Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, skolan och samhället

Red. Anders Agell

2163
Upplaga : 1
År : 2001
ISBN : 9187582163
Sidor : 256
Ämnesområde :

214 kr Porto/frakt tillkommer

Åtta uppsatser som ur olika angreppsvinklar och med en bred uppläggning, som går utöver vad som brukar förekomma i skoldebatten, ger kunskaper samt väcker eftertanke och diskussion.

Förhållandena i den svenska skolan väcker heta diskussioner liksom frågan om skolan är i kris. Alltfler elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ett eller flera av kärnämnena. En växande grupp elever lämnar likaledes gymnasieskolan utan att slutföra skolgången. Bland gymnasieeleverna finns det också ganska många som inte uppnår godkända betyg i kärnämnena. Samtidigt rapporteras om mobbning och om en del elevers dåliga uppförande av annat slag: okvädinsord mot kamrater och lärare, skolk och oordning. Elever slås ut ur skolsystemet för att de inte klarar studiemålen eller på grund av andra missförhållanden i skolmiljön. En del av lärarna går i pension i förtid eller byter yrke.

Från politiskt ansvarigt håll brukar det sägas att skolan ändå i stort sett är bra som den är. Ett erkännande av att förhållandena inger bekymmer gäller emellertid lärarutbildningen. Denna skall i framtiden inriktas på att alla lärare skall få ökad förmåga att hantera de problem som gäller arbetsformerna i skolan, inte ämnesinnehållet. Därmed är emellertid inget sagt om vad som är orsak till och vad som är symtom på skolans problem.

Uppsatserna i boken utgör en bearbetning av anföranden vid seminariet ”Fostrar skolan goda medborgare?” som ordnades av Stiftelsen Rättsfonden i november 2000. Föreläsarna var åtta vetenskapsmän som representerade ämnena filosofi, sociologi, empirisk livsåskådnings-forskning, pedagogik, socialpsykologi samt barn- och ungdomspsykiatri. I bokens avslutande del ges en sammanfattning av den diskussion som följde på föredragen.

Bokens undertitel ”Mångvetenskapliga perspektiv på eleven, skolan och samhället” anger en bred uppläggning, som går utöver vad som brukar förekomma i skoldebatten. Den första uppsatsen ger en idéhistorisk analys av värden och ideal för fostran. Övriga uppsatser ger sammantagna en empiriskt grundad bild av värderingarna i det svenska samhället, förhållandena i den svenska skolan, skolans plats i samhället och dess effekter på elevernas personlighetsutveckling. Uppsatserna bygger delvis på respektive författares forskning.

Bokens empiriska inriktning har bara i mindre mån inneburit normativa ställningstaganden till hur värderingar och normer bör överföras till skoleleverna. Även sådana frågor berörs dock i bokens avslutande kapitel.

Medverkande författare: Anders Agell, Carl Reinhold Bråkenhielm, Roger Fjellström, Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Gunilla Olsson, Anne-Sofie Rosén, Fritjof Sahlström, Kerstin Vinterhed, Hans L. Zetterberg.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk