Diskrimineringsskydd

Diskrimineringsskydd & rättigheter

Richard Sahlin
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007
  • ISBN: 9789176786529
Antal:
-
1
+
286 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Rätten till diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder är både demokratiskt och etiskt förankrad i en postmodern rättsstat av svensk modell. Det innebär att staten har ansvar för att se till att ingen människa, oberoende av funktionsförmåga, hamnar utanför samhällsgemenskapen. Alla skall ha lika rättigheter och möjligheter att studera, arbeta, bo och delta i samhällsaktiviteter. Det räcker inte med att staten endast bekämpar fördomar och stereotyper utan det krävs även att staten tillhandahåller allmänna och särskilda stödinsatser. Syftet med dessa insatser är dels att kompensera den enskildes nedsatta funktionsförmåga, dels att åtgärda samhällsmiljöns otillgänglighet. Ett problem är att befintliga ansvarsregler är spridda i en stor mängd normativa dokument, såväl på det internationella som på det svenska planet. En sådan ”labyrint” riskerar att äventyra den enskildes rättssäkerhet om myndigheterna inte vet vilket eller vilka dokument som är relevanta och hur de bör tillämpas. Därför syftar den här boken till att strukturera, identifiera och beskriva ett urval av dessa centrala dokument. Tonvikten ligger på att redovisa dokumentens inbördes förhållande, ändamål, personkrets, huvudmannaskap, innehåll (samhällsaktivitet och stödinsatser) samt effekt (rättslig prövning).

Boken kan utnyttjas i utbildning av jurister, ekonomer, socionomer m.fl. eller av den som allmänt vill informera sig i dessa ämnen, som röner ett allt större intresse, inte minst i media.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker