Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv

1502

Promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning

Red. Mikael Möller

Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371502
Sidor : 185
Ämnesområde :

301 kr Porto/frakt tillkommer

EU antog under sommaren 2019 ett nytt rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Med anledning av det arrangerade Stiftelsen Insolvensrättsligt forum i oktober samma år en hearing om hur direktivets regler om rekonstruktion bör genomföras i svensk rätt. Till grund för hearingen låg en av Stiftelsen utarbetad promemoria med lagförslag och motivliknande överväganden som omfattade stora delar av direktivets rekonstruktionsregler.

Efter hearingen har arbetet med promemorian fortsatt med beaktande av de synpunkter som där framförts. Sedan flera ledamöter i Stiftelsens styrelse utsetts som experter i utredningen har nya promemorietexter fortlöpande tillhandahållits i utredningsarbetet. I samband med att detta avslutas har promemorian färdigställts för publicering i denna bok.

Stiftelsens analyser och ställningstaganden i boken överensstämmer i hög grad med de överväganden och förslag som utredningen lägger fram. På ett antal punkter har vi dock avvikande uppfattningar som kan vara av värde att ta del av i anslutning till remiss- och departementsbehandlingen av utredningens betänkande.

Stiftelsen Insolvensrättsligt forum har till ändamål att stödja debatt och forskning om insolvensrättsliga frågor och ambitionen att fungera som pådrivande konstruktiv kraft i utvecklingen av svensk rekonstruktions- och insolvensrätt. Stiftelsen bildades år 1992 och leds av en styrelse med representanter för följande stiftare eller deras nuvarande motsvarigheter: Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet i Sverige (REKON), Skatteverket, Stiftelsen Ackordscentralen, Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening och Swedbank AB.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk