Polisens användning av våld

En juridisk lärobok

Johan Boucht

0468
Upplaga : 1
År : 2019
ISBN : 9789177370468
Sidor : 240
Ämnesområde :

375 kr Porto/frakt tillkommer

Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättsstatsdimensioner som polisens användning av våld har, och då särskilt i förhållande till de mänskliga rättigheterna. För det andra tydliggörs förhållandet mellan ett ingripande som sker, å ena sidan, i laga befogenhet enligt polislagen, och, å andra sidan, i nödvärn eller i nöd enligt brottsbalken. I tillägg framförs vissa rättspolitiska synpunkter de lege ferenda.

Polisens användning av våld är avsedd att användas i första hand som lärobok i polisutbildningen, men kan också vara av intresse för åklagare, domare eller andra som är intresserade av frågan. Verket är tänkt att kunna användas på alla nivåer i utbildningen och innehållet är därför stundtals mer detaljerat än vad en grundläggande lärobok normalt skulle göra anspråk på. Boken förutsätter kunskaper i straffrätt.

“Läroboken är mycket bra skriven, lättförståelig och mycket användbar vid utbildningen av både polisstudenter och ‘färdiga’ poliser i aktiv tjänst. Jag hoppas att denna bok kommer att användas vid utbildningen av blivande poliser och även vid vidareutbildningar för färdiga poliser.”

– Polisinspektör (gruppchef) Mikael Rova, Polisregion Nord

Johan Boucht är professor i straffrätt vid Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo och professor II i politi- og påtalerett vid Det juridiske fakultet,  Universitetet i Bergen. Han disputerade 2011 vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om polisens våldsanvändning. Han har sedan 2003 också  regelbundet undervisat i straffrätt och maktmedelsrätt vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, Finland.

"Författarens mycket gedigna kunskaper tar sig uttryck i boken och inte minst i de avslutande hänvisningarna till åberopad litteratur och ytterst många rättsfall."
Erika Storme Martinger
Recension i BTJ-häftet nr 12, 2019

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk