Religionsfrihetens rättsliga ramar

8646

Victoria Enkvist

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788646
Sidor : 282
Ämnesområde :

424 kr Porto/frakt tillkommer

I denna bok behandlas religionsfrihetens rättsliga ramar med utgångspunkt i de regleringar som finns i den svenska grundlagen och i Europakonventionen. En övergripande fråga som studien syftar till att besvara är hur utformningen och syftet med bestämmelserna i fråga förhåller sig till hur friheten har tolkats och tillämpats i såväl teori som praktik.

Inledningsvis ges en redogörelse av den teoretiska diskussionen kring religionsfrihetens betydelse med utgångspunkt i förarbeten och doktrin. Därefter följer en diskussion om hur religionsfriheten har tolkats och tillämpats i konkreta förhållanden, vilket belyses genom tre olika frågekomplex. Dessa områden är religiöst motiverad slakt, religiöst motiverad omskärelse och religiösa symboler i det offentliga. De olika delarna visar hur lagstiftaren har resonerat kring regleringarna rörande religionsfrihet.

Boken presenterar en vägledning i hur reglerna rörande religionsfrihet kan förstås och tillämpas i praktiska situationer men  studien innehåller också en kritisk analys av de befintliga  regelverken. Europakonventionens bestämmelse rörande  religionsfrihet är relativ, vilket medger begränsningar av rättigheten  enligt vissa förutsättningar. Enligt regeringsformen är  religionsfriheten, i vart fall ur ett teoretiskt perspektiv, en rättighet  som inte kan begränsas genom lag. En central fråga i avhandlingen är om religionsfriheten i praktiken är att anse som en absolut frihet  eller om teori och praktik skiljer sig åt.

Akademisk avhandling.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk