Vikten av vinst

En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning

Göran Ohlson

8196
Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788196
Sidor : 311
Ämnesområde :

525 kr Porto/frakt tillkommer

Vinstsyftet uppmärksammas i samhällsdebatten bl.a. i samband med privatisering av vård, skola och omsorg samt ohämmad exploatering av arbetskraft och naturtillgångar. Vinstsyftet granskas här i kontexten av svensk näringslagstiftning men också i perspektivet av marknadsekonomins historiska utveckling och dagens samhällsdebatt om näringslivets samhällsansvar.

Trots att syftet är den övergripande handlingsnormen vid drift av företag utvisar studien att syftesbestämningen är outvecklad vilket skapar en onyanserad debatt. Författaren menar att utveckling av syftesbestämningen är nyckeln till rationella organisationsformer för företagsverksamhet med skiftande inriktningar och intressentkonstellationer.

Studien utmynnar i slutsatsen att förståelsen av syftet med en företagsverksamhet är grunden för att bedöma och kontrollera riskerna med att engagera sig i verksamheten. Alternativa syften i näringsverksamhet bör inte diskrimineras av lagstiftningen. Men det bör införas uttryckliga krav på transparant syfte som återspeglar företagets egentliga inriktning och syftet skall konsekvent följas i beslutsprocessen.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk