Direktkrav

4290

Laila Zackariasson

Upplaga : 1
År : 1999
ISBN : 9176784290
Sidor : 449
Ämnesområde :

Denna bok är slutsåld.

Denna bok innehåller en systematisk och vittomfattande undersökning av anspråksförhållanden i flera led. Den primära frågeställningen är om en borgenär kan ha rätt att rikta anspråk mot sin gäldenärs gäldenär. Vidare utreds om fordringsägaren i så fall har samma rätt till anspråk också mot en gäldenär som befinner sig längre bak i en kedja av anspråksförhållanden. Frågor som undersöks är t.ex.

• om den som rättshandlat med en kommissionär eller med en enkel bolagsman kan kräva kommittenten respektive övriga bolagsmän,
• om den som drabbats av ett kontraktsbrott, för vilket med- kontrahentens medkontrahent bär det slutliga ansvaret, kan framställa påföljdsanspråk direkt mot den senare,
• om den som utsatts för skadegörelse kan kräva ersättning direkt av skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare,
• om en försäkringstagare har motsvarande rätt till anspråk mot försäkringsgivarens återförsäkringsgivare,
• om en borgenär kan framställa krav mot den som i ett avtal med gäldenären förbundit sig att överta betalningsansvaret för gäldenärens skuld till borgenären.

I boken görs också en analys av de regler som gäller för borgenärens anspråk. En fråga som ställs är om gäldenärens gäldenär med framgång kan invända att han redan presterat (t.ex. betalat) till gäldenären. Vidare undersöks i vad mån borgenärens krav mot gäldenärens gäldenär kan överstiga dennes förpliktelse mot gäldenären. Ett annat spörsmål är om borgenärens rätt till anspråk förutsätter att det visat sig svårt eller omöjligt att erhålla gottgörelse av gäldenären.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk