Trepartsrelationer i skadeståndsrätten

3618

Håkan Andersson

Upplaga : 1
År : 1997
ISBN : 9176783618
Sidor : 368
Ämnesområde :

490 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok är en monografi om skadeståndsfrågor i anslutning till situationer där olika relationer på de skadelidandes sida påverkar förlustens storlek och fördelning. Till största delen ligger monografins ämne inom gränsområdet mellan skadeståndsrätt och kontraktsrätt. Ett genomgående tema är sambandet mellan de obligationsrättsliga relationerna och den utomobligatoriska skadeståndsrätten.

Man talar traditionellt om ”tredjemansskador”, dvs. förluster som är en reflexverkan av att någon annan lidit en initial person- eller sakskada. Det finns även andra trepartsrelationer, främst de så kallade chockskadorna. I boken görs en bred komparativ undersökning av alla dessa skadetyper. Temat för framställningen av de olika relationerna är att söka förbinda de många olikartade rättsliga argumenten med en konkret och systematisk precisering av de faktiska situationerna. På detta sätt kan man för de olika typfallen få en översiktlig förståelse samt därmed de utslagsgivande omständigheterna angående när skadestånd tillerkänns respektive nekas tredje man. Denna mångdimensionella bild av problemområdet påvisar att den ”enkla” huvudregeln om icke-ersättning, som brukar hävdas i dessa fall, inte alltid upprätthålls och att man således kan utbilda ett system av riktlinjer på en mer fallspecifik nivå.

Monografin har en teoretisk rättsvetenskaplig bas, men torde också genom den översiktliga systematiseringen av olika konkreta skadesituationer med fördel kunna användas i det praktiska rättslivet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk