Fåmansföretag & beskattning

Mats Tjernberg
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789176789759

Utkommer i januari

Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag kom trots utredning aldrig att ändras på grund av det politiska läget. En anledning är att beskattning av småföretag måst ske efter avvägning mellan att upprätthålla neutralitet i skattesystemet och att uppmuntra entreprenörskap. Den här boken ger inte bara en aktuell och heltäckande bild av de s.k. 3:12-reglerna, utan behandlar även allmänna skatteregler av särskild betydelse för s.k. fåmansföretag. Skatteregler påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning, försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden.

3:12-reglerna finns för att förhindra att alltför stora skattefördelar uppnås genom att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, men innebär sedan 2006 också goda möjligheter till lågbeskattad utdelning. Viktiga och utökade möjligheter att använda schablonregler och lönesummor bidrar till det.

Betydelsen av allmänna skatteregler för fåmansföretagen avseende löneförmån och förtäckt utdelning har ökat, och innebörden av detta illustreras och kommenteras med hjälp av praxis. Rättsfall och lagändringar beslutade före 2018 års utgång har beaktats. Alla exempel använder gällande belopp och procentsatser för inkomståret 2019.

De genomgående hänvisningarna till lagtext, förarbeten och rättspraxis gör boken användbar för både studerande vid universitet och högskolor samt praktiskt verksamma jurister och revisorer.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker